CÁC KHOẢN VAY NGẮN HẠN NÀO PHẢI ĐĂNG KÝ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC?

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

1. Các khoản vay nước ngoài ngắn hạn phải đăng ký

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 11 Thông tư 12/2022/TT-NHNN, các khoản vay nước ngoài ngắn hạn phải thực hiện đăng ký gồm:

2. Khoản vay ngắn hạn được gia hạn thời gian trả nợ gốc mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 năm;

3. Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc (bao gồm cả nợ lãi được nhập gốc) tại thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên (trừ trường hợp hoàn thành dư nợ gốc trong 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn 01 năm)”.

Như vậy, các doanh nghiệp khi thực hiện các khoản vay từ nước ngoài thuộc trừng hợp ngắn hạn như trên phải thực hiện đăng ký khoản vay ngắn hạn với Ngân hàng Nhà nước.

2. Quy trình đăng ký khoản vay ngắn hạn

Để đăng ký khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đăng ký khoản vay (Phụ lục 01);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao y);
 • Văn bản chứng minh mục đích vay: báo cáo sử dụng khoản vay ngắn hạn kèm theo phương án sử dụng vốn vay, phương án cơ cấu khoản nợ vay,…) (bản sao ý);
 • Thỏa thuận gia hạn khoản vay sang trung, dài hạn (bản sao tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt);
 • Trường hợp khoản vay được bảo lãnh thì kèm theo văn bản cam kết bảo lãnh (bản sao tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt);
 • Báo cáo tuân thủ quy định của NHNN (Phụ lục 02);
 • Văn bản của Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản của bên vay về tình hình rút vốn, trả nợ đối với khoản vay ngắn hạn ban đầu;
 • Nếu vay bằng VNĐ cung cấp thêm văn bản chứng minh lợi nhuận được chia giữa bên cho vay và bên vay và xác nhận của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản về tình hình chia và chuyển lợi nhuận về nước của bên cho vay;
 • Nếu vay nước ngoài bằng VNĐ cung cấp thêm văn bản giải trình về nhu cầu vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp vay nước ngoài bằng VNĐ phải được Thống đốc NHNN chấp thuận;

Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Trang điện tử (nếu chưa đăng ký tài khoản)

Bước 2: Khai báo thông tin trên khoản vay trên Trang điện tử và in, đóng dấy, ký tên

Bước 3: Gửi 01 bộ hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi bên vay đặt trụ sở

Bước 4: Chờ phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền

Thời gian thực hiện:

Thời gian gửi hồ sơ:

 • 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay mà ngày ký thỏa thuận gia hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên;
 • 60 ngày làm việc tính từ ngày tròn 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với:

+ Khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà ngày ký thỏa thuận gia hạn sau 01 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên

+ Khoản vay ngắn hạn không có thỏa thuận gia hạn nhưng còn dư nợ gốc và lãi

Thời gian xác nhận đăng ký khoản vay

 • 12 ngày làm việc nếu bên đi vay đã khai báo thông tin khoản vay trên Trang điện tử;
 • 15 ngày làm việc nếu bên đi vay không khai báo thông tin khoản vay trên Trang điện tử;
 • 45 ngày làm việc nếu khoản vay bằng VND phải được Thống đốc NHNN xem xét, chấp thuận.

Thẩm quyền chấp thuận: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Kết quả nhận được: Văn bản xác nhận chấp thuận đăng ký khoản vay hoặc văn bản từ chối.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn