GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN/DECREASING CHARTER CAPITAL IN A JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Charter capital means the total value of assets that have been contributed or promised by the members/partners/owners when the limited liability company or partnership is established; or the total of nominal values of the sold or subscribed shares when a joint stock company is established.

Căn cứ Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể giảm vốn trong các trường hợp sau:

Pursuant to Article 112 Law on Enterprise 2020, a joint stock company may decrease its charter capital in the following cases: 

1. Hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện phương án này, công ty phải phải đáp ứng đã hoạt động liên tục 02 năm kể từ ngày đăng ký thành lập và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cổ phầ cho cổ đông;

Returning part of the contributed capital to the shareholders in proportion to their holdings according to the decision of General Meeting of Shareholders. The company must have operated continuously at least 02 years from the date of establishment and ensured fully the payment of debts and other property obligations after returning shares to shareholders;

2. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông. Nếu cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Repurchasing shares at shareholders’ request. If the shareholders that have voted against the resolution on reorganization of the company or the change of shareholders’ rights and obligations in the company’s charter, the shareholders are entitled to request the company to repurchase their shares.

3. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty. Công ty có quyền mua lại cổ phần đã bán nhưng không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.

Repurchasing shares under the company’s decision. The company is entitled to repurchase maximum 30% the total common shares, all or part of dividend preference shares that have been sold.

4. Giảm vốn do cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn). Trong trường hợp này, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ.

Decreasing the charter capital when the shareholders do not fully and punctually pay for the subscribed shares within 90 days from issuance date of the Enterprise Registration Certificate (unless shorter time limit is specified by the company’s charter or the shares registration contract). In this case, the company must register to adjust its charter capital equivalent to the value of the fully paid shares.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn