Hồ sơ, thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Công ty cổ phần

HỒ SƠ, THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

2. Hồ sơ giảm vốn điều lệ gồm:

 • Thông báo về việc giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần;
 • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông công ty cổ phần;
 • Văn bản cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn
 • Giấy ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ (trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện);

3. Thủ tục giảm vốn điều lệ

Doanh nghiệp cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1:Doanh nghiệp tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ:  https://dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty cổ phần và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

CSPL:

Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ!