THỦ TỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Mùa cuối năm, các doanh nghiệp cần hoàn tất Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành nghĩa vụ pháp luật đối với nhà nước. Đây là công việc quan trọng mùa cuối năm, các doanh nghiệp cần nắm rõ thủ tục để tránh phát sinh nhiều rắc rối không đáng có. 

Liên hệ ngay Legal Tech để được tư vấn thủ tục Báo cáo tài chính năm 2020: 093 655 41 27

 

báo cáo tài chính

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

1. Báo cáo tài chính năm:

Doanh nghiệp cần xác định quy mô của doanh nghiệp để lựa chọn chế độ kế toán phù hợp, cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132 (hoặc 133);

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chế độ kế toàn theo Thông tư 133 (hoặc 200);

+ Doanh nghiệp lớn sẽ áp dụng chế độ kế độ kế toàn theo Thông tư 200.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng cân đối tài khoản.

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN: Nếu trong năm không trả lương cho bất kỳ nhân viên nào thì doanh nghiệp không phải nộp.

3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN:

Trong tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ kèm theo một số phụ lục tùy thực tế phát sinh tại doanh nghiệp như: 

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN;

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN;

+ Các phụ lục về ưu đãi thuế TNDN;

+ Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết theo mẫu 03-7/TNDN  (nếu có)

Liên hệ ngay Legal Tech để được tư vấn chi tiết về thủ tục thủ tục báo cáo tài chính cuối năm.

 Legal Tech – mọi thủ tục pháp lý trở nên dễ dàng hơn.