BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH KINH DOANH ÁP DỤNG ESG CẦN ĐÁP ỨNG ĐỦ TIÊU CHÍ NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT thì mô hình kinh doanh phát triển bền vững theo khung môi trường, xã hội và quản trị (sau đây gọi tắt là Mô hình kinh doanh áp dụng ESG) là mô hình kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa các yếu tố bền vững về các mặt kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề sinh thái xã hội và quản trị.

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT thì bộ công cụ đánh giá mô hình kinh doanh ứng dụng ESG bao gồm các nhóm tiêu chí như sau:

a) Về môi trường: Tuân thủ về môi trường, tiêu chuẩn môi trường đối với nhà cung cấp, vật liệu, năng lượng, nước, đa dạng sinh học, khí thải, nước thải và chất thải, sản phẩm có trách nhiệm;

b) Về xã hội: Việc làm, quan hệ lao động và quản lý, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo, sự đa dạng, cơ hội bình đẳng, tham gia công đoàn và các tổ chức đoàn thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, quyền lợi người lao động, cộng đồng địa phương, tiêu chuẩn xã hội với nhà cung cấp, sức khỏe và an toàn của khách hàng, tiếp thị và nhãn hiệu, bảo mật thông tin khách hàng;

c) Về quản trị: Cam kết thực hiện ESG hoặc kinh doanh vững chắc, cơ cấu và chức năng của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Ban Giám đốc, quản trị sự tham gia của các bên liên quan, tính công khai và minh bạch, môi trường kiểm soát và quyền cổ đông (chỉ áp dụng với các công ty cổ phần, có niêm yết trên sàn chứng khoán).

Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng để hình thành ứng dụng kinh doanh ESG được triển khai thì cần phải đáp ứng đủ các nguyên tắc áp dụng của mô hình kinh tế vững chắc trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT như sau:

  • Việc đánh giá mức độ áp dụng mô hình kinh doanh vững chắc trong doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc tự nguyện;
  • Tổ chức cung cấp phát triển kinh doanh bền vững sử dụng công cụ đã được đăng tải trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://business.gov.vn hoặc tự nghiên cứu xây dựng công cụ đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tin này giúp thực hiện đánh giá và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững. Các doanh nghiệp đã đánh giá đạt tử 50% tổng số điểm trở lên của bộ công cụ hỗ trợ các nội dung theo quy định tại Điều 13, 14 Thông tư này.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Điện thoại: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn