ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17a Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Cơ sở pháp lý

1. Điều kiện để tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP Bổ sung Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;
 2. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định này;
 3. Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;
 4. Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;
 5. Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

2. Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đaivà đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
 2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.

3. Điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất

Đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP

 1. Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai;
 2. Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;
 3. Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất;
 4. Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.