Giảm vốn điều lệ công ty TNHH

GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CÔNG TY TNHH

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau, nhiều trường hợp các doanh nghiệp phải thực hiện hoạt động giảm vốn điều lệ. Vậy việc giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH được quy định như thế nào?

Giảm vốn điều lệ công ty TNHH

>> Xem thêm: Đề nghị mua lại Phần vốn góp

1. Đối với công ty TNHH MTV:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH MTV giảm vốn điều lệ trong 2 trường hợp:

1.1. Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty:

Điều kiện để thực hiện giảm vốn theo hình thức này là:

  • Công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp.
  • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty.

1.2. Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Theo quy định tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định nêu trên, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

2. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép công ty TNHH 2 thành viên trở lên giảm vốn trong 3 trường hợp:

2.1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên:

Với hình thức này, công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu công ty đáp ứng 2 điều kiện:

  • Đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

2.2. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên:

Theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

  • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  • Tổ chức lại công ty;
  • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp được yêu cầu mua lại theo quy định tại khoản 3 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

2.3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn:

Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về thanh toán vốn điều lệ của thành viên. Theo đó, thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Nếu thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp.

Trên đây là những thông tin về giảm vốn điều lệ công ty TNHH.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ.