QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

THU HỒI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Quy định về thu hồi giấy phép xây dựng là một vấn đề pháp lý mà chúng ta cần phải biết khi thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng. Trong một số trường hợp, việc xây dựng cần phải có Giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, giấy phép xây dựng có thể bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

1. Các trường hợp bị thu hồi:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng: “Giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp sau:

  • Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật;
  • Chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Đối với trường hợp thu hồi do giấy phép được cấp không đúng quy định pháp luật, Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP liệt kê chi tiết các trường hợp sau:

  • Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng;
  • Giấy phép xây dựng được cấp không đúng thẩm quyền.

>> Xem thêm: Đơn đề nghị cấp phép xây dựng

3. Trình tự thu hồi[2]:

Bước 1:  Cơ quan có thẩm quyền thu hồi ban hành quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thu hồi gửi quyết định thu hồi giấy phép xây dựng cho tổ chức/cá nhân bị thu hồi và đăng tải trên trang thông tin điện tử của mình; đồng thời gửi thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình để công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng nộp lại bản gốc giấy phép xây dựng cho cơ quan ra quyết định thu hồi.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng không nộp lại giấy phép xây dựng theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thu hồi ban hành quyết định hủy giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy giấy phép xây dựng phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thu hồi giấy phép xây dựng và tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng địa phương.

Thu hồi giấy phép xây dựng
Thu hồi giấy phép xây dựng

4. Cấp giấy phép sau khi bị thu hồi:

Căn cứ khoản 3 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, việc cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Giấy phép xây dựng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp giấy phép xây dựng:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm cấp lại giấy phép xây dựng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc hủy giấy phép xây dựng.

Trường hợp 2: Các trường hợp còn lại bị thu hồi giấy phép:

Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép xây dựng được đề nghị cấp giấy phép xây dựng sau khi đã nộp lại hoặc hủy giấy phép xây dựng và hoàn thành các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

[1] Điều 103 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng.

[2] Khoản 2 Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Để biết thêm chi tiết về giấy phép xây dựng, vui lòng liên hệ.