TRƯỜNG HỢP BỊ XÓA ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU

Xóa đăng ký thường trú (hay còn gọi là xóa hộ khẩu) không phải là quy định mới có, tuy nhiên từ ngày 01/7/2021 sẽ bổ sung thêm các trường hợp bị xóa đăng ký hộ khẩu sau đây.

Trường hợp bị xóa đăng ký hộ khẩu

Kể từ ngày 01/7/2021, theo Điều 24 Luật Cư trú 2020, bổ sung thêm một số trường hợp, công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong 09 trường hợp sau:

(1) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

(2) Ra nước ngoài để định cư;

(3) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

(4) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

(5) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

(6) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

(7) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

(8) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

(9) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Đi làm ăn xa lâu năm là bị xóa hộ khẩu?

Một trong những trường hợp bị xóa hộ khẩu từ ngày 01/7/2021 đó là:

Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

Như vậy, đối với trường hợp đi làm ăn xa thì chỉ bị xóa hộ khẩu nếu có đủ các yếu tố sau:

– Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên.

– Không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng tại nơi có hộ khẩu.

– Không thuộc một trong 2 trường hợp sau:

+ Xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư (ví dụ đi du học, đi xuất khẩu lao động…).

+ Đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Phải làm gì để không bị xóa hộ khẩu khi đến nơi khác làm việc dài hạn?

Đối với những người đi làm việc dài hạn thì để không bị xóa đăng ký thường trú thì cần đáp ứng:

–  Không vắng mặt liên tục từ 12 tháng trở lên.

– Đăng ký tạm trú tại nơi đến làm việc dài hạn.

– Khai báo tạm vắng tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú.

Tìm hiểu thêm về nội dung Trường hợp bị xóa đăng ký hộ khẩu, vui lòng liên hệ.