NỘI QUY LAO ĐỘNG VÀ QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Lương cơ bản

1. NỘI QUY LAO ĐỘNG

Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất. Nội quy lao động không chỉ cần thiết cho đơn vị sử dụng lao động mà còn có ý nghĩa thiết thực với chính bản thân người lao động.

Theo quy định tại khoản 1 điều 118 Bộ luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

“1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.”

Bên cạnh đó, điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP cũng quy định như sau:

Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

2. QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG

Quy chế lương thưởng là văn bản do doanh nghiệp lập, quy định về các vấn đề liên quan tới tiền lương và các khoản phải trả cho người lao động như tiền thưởng, phụ cấp hay các khoản hỗ trợ phúc lợi khác, qua đó xác định được cách tính lương, hình thức, thời hạn trả lương cho người lao động tham gia làm việc tại công ty. Quy chế lương thưởng được quy định tại Điều 90 và 104 BLLĐ 2019 nhưng chưa có văn bản quy định/hướng dẫn cụ thể.

Khoản 1 Điều 90 BLLĐ 2019 quy định về tiền lương:

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

Điều 104 BLLĐ 2019 quy định về thưởng:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

3. VAI TRÒ CỦA QUY CHẾ LƯƠNG THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

Bên cạnh những yếu tố thể hiện giá trị của doanh nghiệp như: Ngành nghề kinh doanh, môi trường làm việc, uy tín thương hiệu… thì tiền lương, tiền thưởng cũng là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp và người lao động.

Một chính sách lương thưởng phù hợp sẽ vừa đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện theo đúng kế hoạch, vừa có thể tạo sự hài lòng và niềm tin nơi người lao động làm việc trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chính sách lương thưởng thỏa đáng đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi.

Cơ chế lương thưởng còn là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng được thương hiệu nhà tuyển dụng với những giá trị hấp dẫn người lao động giúp thu hút nhân sự tiềm năng trong công tác tuyển dụng của mỗi công ty.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.