CHI PHÍ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ HẾT BAO NHIÊU?

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ HẾT BAO NHIÊU?

Chí phí đăng ký sáng chế hết bao nhiêu?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế ngoài việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các cá nhân, tổ chức cũng cần phải biết cụ thể chi phí đăng ký sáng chế là bao nhiêu.

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ HẾT BAO NHIÊU?

1. Điều kiện để được bảo hộ sáng chế

Theo Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung 2006, 2009 thì sáng chế có thể được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Để được bảo hộ dưới một trong hai hình thức trên, sáng chế phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế phải có:

  • Có tính mới
  • Có trình độ sáng tạo
  • Có khả năng áp dụng công nghệ

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích phải có:

  • Có tính mới
  • Có khả năng áp dụng công nghệ

2. Ai có quyền đăng ký bằng độc quyền sáng chế?

Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định cụ thể những cá nhân, tổ chức sau đây có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế:

  • Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.
  • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định.
  • Sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước do Chính phủ quy định quyền đăng ký sáng chế.
  • Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và phải được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.

Ngoài ra, những cá nhân, tổ chức nêu trên cũng có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, kể cả trường hợp đã nộp đơn đăng ký.

3. Chi phí đăng ký sáng chế là bao nhiêu

Theo quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, chi phí đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ sáng chế được quy định như sau:

 

Danh mục phí, lệ phí

Mức thu 

1  Lệ phí nộp đơn

150.000 đồng

2 Lệ phí cấp văn bằng

120.000 đồng

3 Phí thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp. Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu, phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu

900.000 đồng

4 Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)

600.000 đồng

5 Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (cho mỗi nội dung sửa đổi của mỗi đơn)

160.000 đồng

6 Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (mỗi đơn đăng ký)

160.000 đồng

7 Phí thẩm định hồ sơ đơn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (mỗi văn bằng bảo hộ)

230.000 đồng

8 Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ việc thẩm định, giải quyết khiếu nại và các công việc khác trong phạm vi trách nhiệm đối với sáng chế cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ

600.000 đồng

9 Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp

120.000 đồng

10 Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp

120.000 đồng

11 Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ cho mỗi năm: – Năm thứ 1; Năm thứ 2: 300.000 đồng

– Năm thứ 3; Năm thứ 4: 500.000 đồng

– Năm thứ 5; Năm thứ 6: 800.000 đồng

– Năm thứ 7; Năm thứ 8: 1.200.000 đồng

– Năm thứ 9; Năm thứ 10: 1.800.000 đồng

– Năm thứ 11 – Năm thứ 13: 2.500.000 đồng

– Năm thứ 14 – Năm thứ 16: 3.300.000 đồng

– Năm thứ 17 – Năm thứ 20: 4.200.000 đồng

12 Phí kiểm tra sơ bộ về mặt hình thức đơn sáng chế quốc tế để nộp cho văn phòng quốc tế và cơ quan tra cứu quốc tế

300.000 đồng

Trên đây là các chi phí đăng ký sáng chế phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau.

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn