CÔNG TY CON CÓ ĐƯỢC MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY MẸ KHÔNG?

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Thế nào là công ty con thuộc sở hữu của công ty mẹ?

Theo Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty được xem là công ty mẹ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

“a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.”

Như vậy, công ty con sẽ là thực thể bị công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ/tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc bị một công ty khác có quyền quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý quan trọng hoặc có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.

2. Những quy định cần tuân thủ của các công ty con

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020, giữa công ty con và công ty mẹ không được thực hiện các hoạt động sau:

Thứ nhất, công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ;

Thứ hai, các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau;

Thứ ba, các công ty con cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước sở hữu từ 65% vốn điều lệ không được cùng góp vốn, mua cổ phần của công ty khác hoặc để thành lập công ty khác.

Từ những quy định trên có thể thấy công ty con không được mua cổ phần của công ty mẹ và cũng không được mua cổ phần của các các công ty con thuộc quyền sở hữu của cùng một công ty mẹ để sở hữu chéo lẫn nhau.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn