HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ pháp lý:

1. Thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư

Theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư 2020, Điều 102, 104 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam phải thực hiện báo cáo hoạt động đầu tư với các quy định chi tiết như:

Chế độ báo cáo: Nhà đầu tư thực hiện báo cáo hàng quý và hàng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  • Báo cáo quý thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo;
  • Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31/03 năm sau của năm báo cáo.

Nội dung báo cáo: Nhà đâu tư báo cáo các số liệu liên quan đến vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, thông tin về lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, các khoản xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động,…

Lưu ý: Đối với báo cáo năm, ngoài các nội dung ở cột bên cần thêm các nội dung về: Lợi nhuận, thu nhập của người lao động, nguồn gốc công nghệ sử dụng (nếu có).

Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế)

Phương thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản và báo cáo qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (fdi.gov.vn).

2. Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Theo Điều 100 Nghị định 29/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư dự án phải định kỳ thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo các quy định sau:

Chế độ báo cáo: Nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và cả năm; báo cáo trước khi điều chỉnh dự án đầu tư và khi kết thúc dự án đầu tư (nếu có).

  • Báo cáo 06 tháng thực hiện trước ngày 10/07 của năm báo cáo
  • Báo cáo cả năm thực hiện trước ngày 10/02 của năm sau.

Nội dung báo cáo: Nhà đầu tư thực hiện báo cáo các thông tin liên quan đến dự án đầu tư, tình hình thực hiện dự án, vốn thực hiện dự án, những ưu đãi đầu tư (nếu có) mà dự án được nhận, những khó khắn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và nêu ra các kiến nghị, đề xuất mà nhà đầu tư muốn trình bày,…

Cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan đăng ký đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế) và cơ quan đầu mối  thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án)

Phương thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản gửi trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn