MỨC THU PHÍ HẢI QUAN, LỆ PHÍ HÀNG HÓA

Thông tư 14/2021/TT-BTC được ban hành đã quy định về mức thu phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh, cụ thể như sau:

Số TT

Nội dung thu

Mức thu

1  Phí hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập  khẩu, phương tiện vận tải quá cảnh  20.000 đồng/tờ khai
2  Phí hải quan kiểm tra, giám sát hoặc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  200.000 đồng/01 đơn
3  Phí hải quan cấp sổ ATA  1.000.000 đồng/sổ
 Phí hải quan cấp lại sổ ATA  500.000 đồng/sổ
4  Lệ phí đối với hàng hóa quá cảnh  200.000 đồng/tờ khai
5  Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường bộ (gồm: ô tô, đầu kéo, máy kéo)  200.000 đồng/phương tiện
6  Lệ phí đối với phương tiện quá cảnh đường thủy (gồm: tàu, ca nô, đầu kéo, xà lan)  500.000 đồng/phương tiện

Xem thêm về mẫu văn bản, truy cập tại đây.

So với Thông tư 274/2016/TT-BTC thì quy định mới đã bổ sung thêm mức thu phí đối với việc cấp và cấp lai sổ ATA (Sổ ATA là chứng từ để thực hiện tạm quản hàng hóa, được chấp nhận thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan và đảm bảo thanh toán tiền thuế nhập khẩu, các khoản thuế khác, tiền chậm nộp, tiền phạt và phí, lệ phí (nếu có) đối với hàng hóa tạm quản).

Thông tư 14/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/4/2021 và thay thế Thông tư 274/2016/TT-BTC.

Để biết thêm thông tin về Mức thu phí hải quan, vui lòng liên hệ.