NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN PPP

Chính phủ ban hành Nghị định 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nguồn vốn thực hiện dự án PPP là một trong các nội dung của Phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP.

Theo đó, nguồn vốn thực hiện bao gồm:

– Vốn Nhà nước (nếu có) sử dụng cho các mục đích quy định tại Điều 70, Điều 72 Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư:

+ Tổng số vốn đầu tư công hỗ trợ xây dựng, công trình hệ thống cơ sở hạ tầng; bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình tạm;

+ Giá trị tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

+ Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; thời điểm hỗ trợ vốn bằng tài sản công.

– Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư:

+ Tổng số vốn chủ sở hữu tham gia dự án PPP;

+ Tiến độ giải ngân nguồn vốn chủ sở hữu.

– Nguồn vốn do nhà đầu tư huy động:

+ Tổng số vốn huy động (theo từng loại vốn);

+ Thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có), tiến độ giải ngân các nguồn vốn do nhà đầu tư huy động;

+ Chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có).

– Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tham khảo lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của các ngân hàng thương mại; lãi suất vốn vay của dự án tương tự để làm cơ sở lập phương án tài chính trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu có).

Để biết thêm chi tiết về Nguồn vốn thực hiện dự án PPP, vui lòng liên hệ.