NHỮNG QUY ĐỊNH ĐẦU TIÊN VỀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐẦU TIÊN VỀ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Việc dạy học trực tuyến lần đầu tiên được cụ thể hóa trong quy định pháp luật. Cụ thể là tại Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Việc này giúp tạo hành lang pháp lý cho các nhà trường thực hiện việc dạy học trực tuyến dễ dàng và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Đồng thời quy định này còn khuyến khích cho học sinh học tập ở mọi lúc, mọi nơi.

1. Khái niệm dạy học trực tuyến:

Dạy học trực tuyến là hoạt động dạy học được tổ chức thực hiện trên hệ thống dạy học trực tuyến.

Hệ thống dạy học trực tuyến là hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến và hạ tầng công nghệ thông tin cho phép quản lý và tổ chức dạy học thông qua môi trường Internet, bao gồm: phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến trực tiếp; hệ thống quản lý học tập trực tuyến; hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến.

Dạy học trực tuyến

>> Xem thêm: Công chứng trực tuyến

2. Hình thức của việc dạy học trực tuyến:

Có hai hình thức dạy học trực tuyến như sau:

  • Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.
  • Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông là hình thức dạy học trực tuyến thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó tại cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Làm bài kiểm tra khi dạy học trực tuyến:

Kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề pháp luật, vui lòng liên hệ.