Quy định của pháp luật về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2020

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; (“Luật Doanh nghiệp 2020”)

Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Xem tại đây.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (“Biên bản họp”) được pháp luật quy định tại Điều 150 Luật doanh nghiệp 2020. Cụ thể như sau:

1.    Về hình thức

Biên bản họp phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu với hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài.

2.    Về nội dung

Biên bản họp phải gồm các nội dung sau:

(1)     Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

(2)     Thời gian và địa điểm hợp Đại hội đồng cổ đông;

(3)     Chương trình và nội dung cuộc họp;

(4)     Họ, tên chủ tọa và thư ký;

(5)     Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình hợp;

(6)     Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự hợp, phụ lục và danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phiếu và số phiếu bầu tương ứng;

(7)     Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

(8)     Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiểu biểu quyết thông qua tương ứng;

(9)     Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

3.    Hiệu lực của biên bản

Biên bản họp phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Chủ tọa và thư ký phải ký tên trong biên bản họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký thì biên bản này vẫn có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký (biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp).

Người ký biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản.

4.    Công bố và lưu trữ biên bản

Biên bản họp phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Biên bản họp, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.