QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH QUA MẠNG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
 • Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng  4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
 •  Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Thông tin 02/2023/TT-BKHĐT bổ sung quy định về “Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử”.

Theo đó, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh qua mạng được quy định tại Điều 5e Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT bổ sung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Cụ thể:

– Người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng

Theo Điều 5g Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định:

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng gồm các giấy tờ sau được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử:

 1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh);
 4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho 01 thành viên làm chủ hộ kinh doanh (trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh).
 5. Văn bản điện tử là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và thể hiện chính xác, toàn vẹn nội dung của văn bản giấy (có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”).

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng được chấp thuận khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
 • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.
 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình/cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử/ký trực tiếp trên văn bản giấy và scan bản giấy theo các định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.
 • Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;
 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh/người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).
 • Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, hộ kinh doanh phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Quá thời hạn, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

Theo Điều 5k Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT được bổ sung tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh nộp lệ phí đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được cập nhật theo một trong ba phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện;
 • Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Lưu ý, lệ phí đăng ký hộ kinh doanh không được hoàn trả cho hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh không được cấp đăng ký hộ kinh doanh.

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn