WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GỒM NHỮNG LOẠI NÀO?

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Vậy, website thương mại điện tử gồm những loại nào và chức năng của mỗi loại?

Căn cứ pháp lý:

Website thương mại điện tử bao gồm website thương mại điện tử bán hàng và website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Trong đó:

  • Website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ của chính mình.
  • Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại.

Như vậy, đối tượng sử dụng và mục đích sử dụng là điểm khác nhau dùng để phân biệt hai loại website này. 

Đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử lại được chia thành 03 loại gồm:

  • Sàn giao dịch thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Ví dụ như sàn giao dịch thương mại điện tử shopee, lazada, amazon,…
  • Website đấu giá trực tuyến cung cấp giải pháp cho thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó. 
  • Website khuyến mại trực tuyến do thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập nên dùng để thực hiện khuyến mại hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng dịch vụ khuyến mại.

 

LegalTech