THỜI GIAN VẬN HÀNH SÀN GIAO DỊCH TÍN CHỈ CÁC-BON TẠI VIỆT NAM

1. Sàn giao dịch tín chỉ các-bon là gì?

Sàn giao dịch tín chỉ các-bon là trung tâm xử lý các giao dịch về mua, bán tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và đấu giá, vay mượn, nộp trả, chuyển giao hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận tín chỉ các-bon được giao dịch trên sàn, bao gồm lượng tín chỉ các-bon thu được từ chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, tín chỉ các-bon thu được từ chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon được phép chuyển đổi thành đơn vị bù trừ cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính trên sàn giao dịch: 01 tín chỉ các-bon = 01 tấn CO2 tương đương.

2. Thời gian vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon tại Việt Nam

Theo Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước, thời gian vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon tại Việt Nam được quy định như sau:

Kể từ năm 2025, thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Kể từ năm 2028, chính thức tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

3. Thủ tục để giao dịch tín chỉ carbon trên sàn giao dịch của thị trường carbon trong nước

Để giao dịch tín chỉ carbon trên sàn giao dịch của thị trường carbon trong nước, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện 02 thủ tục theo trình tự dưới đây:

4. Cơ sở pháp lý

Nghị định 06/2022/NĐ-CP

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Điện thoại: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn