THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ONLINE

Từ ngày 20/5/2023, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ bằng hình thức online và nhận hồ sơ qua bưu điện, mà không phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 03/4/2023.

Cơ sở pháp lý

 1. Nghị định 10/2013/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online từ 20/5/2023

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online được quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Theo đó, căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định.

Hiện nay, các cơ quan sau đây đã tiến hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 1. UBND tỉnh Bắc Giang
 2. UBND tỉnh Phú Thọ
 3. UBND tỉnh Quảng Ninh
 4. UBND tỉnh Đắk Nông
 5. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
 6. UBND tỉnh Ninh Thuận
 7. UBND tỉnh Khánh Hòa
 8. UBND tỉnh Bình Dương
 9. UBND tỉnh Hải Dương
 10. UBND tỉnh Quảng Trị
 11. UBND tỉnh Bình Thuận
 12. UBND Thành phố Cần Thơ
 13. UBND tỉnh Lâm Đồng
 14. UBND tỉnh Tây Ninh

2. Trình tự xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online

(1) Người dân thực hiện đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

(2) Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; 

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

(3) Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.