ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức phổ biến để Nhà nước giao đất, cho thuê đất có những nguyên tắc và quy trình thủ tục mà ta phải tuân theo quy định pháp luật.

1. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Điều 117 Luật đất đai 2013:

Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản

2. Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 1: Lập phương án đấu giá đất.

Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất là đối tượng đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành lập phương án đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cung cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá đất:

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá dất/đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ đấu giá đất (hồ sơ tham gia đấu giá đất) đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định sau đó được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá đất:

 • Hồ sơ đấu giá đất cần có tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Hồ sơ đấu giá đất cần có giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hồ sơ đấu giá đất cần có thông tin về quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước. có thẩm quyền phê duyệt.
 • Hồ sơ đấu giá đất cần có trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;
 • Hồ sơ đấu giá đất cần có tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ cức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Bước 3: Quyết định đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất

UBND có thẩm quyền quyết định đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất. Quyết định đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây:

 • Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định đấu giá đất.
 • Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có), mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyét định đấu giá;
 • Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thừa đất được quyết định đấu giá;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thừa đất.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.
 • Nguyên tắc xác định giá khởi điểm đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất: sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá; không được thấp hơn giá đất tại Bảng

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất.  

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá đất/ đấu gía quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá đất phải trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Tổ tư vấn đấu thầu để xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu.
 • Thực hiện thông báo nội dung và hồ sơ mời thầu trên phương diện thông tin đại chúng ít nhất 02 lần.
 • Đánh giá hồ sơ dự thầu theo thang điểm, tiêu chí quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định cụ thể tại địa phương (nếu có).

Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất.

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất và giám sát bằng cách cử người đại diện giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất

 • Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, Đơn vị tổ chức việc đấu giá đất/đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường để trình UBND Cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất/ đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.
 • Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 14, Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP.

3. Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất.

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;
 • Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

4. Thời gian và thẩm quyền.

a) Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

 • Thời gian: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao hồ sơ và Biên bản kết quả thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất từ đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất
 • Thẩm quyền: Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên và môi trường để trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

b) Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

 • Thời gian: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.
 • Thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

c) Cấp giấy quyền sử dụng đất, giao đất.

 • Thời gian: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng giá.
 • Thẩm quyền: Cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá, tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa.Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.