BẦU DỒN PHIẾU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Bảo vệ cổ đông thiểu số trong Công ty cổ phần (“CTCP”) luôn là một vấn đề được pháp luật quan tâm. Một trong những biện pháp bảo vệ cổ đông thiểu số trong CTCP là quy định biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (nếu Điều lệ công ty không có quy định khác).

Theo khoản 3 điều 148 luật doanh nghiệp 2020 quy định điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

  • Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = tổng số cổ phần sở hữu x số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
  • Cổ đông có quyền dồn hết số phiếu biểu quyết cho một ứng viên hoặc chia số phiếu biểu quyết thành nhiều phần cho một số ứng viên.

Giả sử: Công ty cổ phần A có 3 cổ đông sáng lập nắm giữ tỉ lệ cổ phần tương ứng là 10%, 20% và 70 % và nhiệm kỳ này công ty sẽ bầu ra 4 thành viên Hội đồng quản trị. Nếu không áp dụng bầu dồn phiếu, quyền quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ hoàn toàn nằm trong tay của cổ đông nắm giữ 70% (dựa theo quy định Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành – điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020). Tuy nhiên, theo cách thức bầu dồn phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông trong công ty này sẽ được tăng lên 4 lần tương ứng với số thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới, cụ thể lần lượt số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông tương ứng sẽ là 40%, 80% và 280%. Như vậy, cổ đông nắm giữ 80% số phiếu bầu có khả năng bầu được 1 thành viên của mình vào Hội đồng quản trị. Do đó đã giảm thiểu được khả năng chi phối của cổ đông nắm giữ 70% trong Hội đồng quản trị.

  • Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
  • Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Giả sử: Đã xác định được 03 ứng viên trúng cử cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị, tuy nhiên đến vị trí thành viên Hội đồng quản trị thứ 04 (vị trí cuối cùng) thì có hai ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. Vậy, để xác định ứng viên nào sẽ trúng cử, Đại hội đồng cổ đông cần tiến hành bầu lại hoặc dựa trên các tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty để chọn ra một trong số hai ứng viên có cùng số phiếu bầu đó.

Như vậy, trừ khi được quy định khác trong điều lệ, việc biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu không phụ thuộc vào tỷ lệ trên 50% như đối với quyết định thường. Ứng viên thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát được số phiếu bầu cao từ trên xuống dưới sẽ được bầu cho dù số phiếu bầu có thể dưới 50%.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.