CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC VIẾT TẮT TRÊN HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, có một số trường hợp được viết tắt trên hóa đơn kế toán cần lưu ý.

 

Cụ thế, điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định 123 năm 2020 quy định nếu tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ như sau:

Từ được phép viết tắt Cách viết tắt
Phường P
Quận Q
Thành phố TP
Việt Nam VN
Cổ phần CP
Trách nhiệm hữu hạn TNHH
Khu công nghiệp KCN
Sản xuất SX
Chi nhánh CN
   

Tuy nhiên khi viết tắt vẫn phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, điểm d khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng có đề cập đến số tiền trên hóa đơn được viết là:

Tổng số tiền trên hóa đơn được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài.

Nghị này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.

Legal Tech – mọi thủ tục pháp lý trở nên đơn giản hơn.