Chấm dứt hoạt động văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Chấm dứt hoạt động văn phòng công chứng

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(Trường hợp tự chấm dứt)

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật Công chứng 2014

QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN

  1. Văn phòng công chứng (VPCC) chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây[1]:
    • Văn phòng công chứng tự chấm dứt hoạt động;
    • Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập;
    • Văn phòng công chứng bị hợp nhất, bị sáp nhập.
  1. Quy trình thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động do văn phòng công chứng tự chấm dứt hoạt động[2]:

Bước 1: Thành viên hợp danh của VPCC thông qua quyết định chấm dứt hoạt động VPCC;

Bước 2: Hoàn tất các nghĩa vụ, gồm: nghĩa vụ nộp đủ số thuế còn nợ, thanh toán các khoản nợ khác, làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình, thực hiện các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận.[3];

Bước 3: Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực MST tại Cơ quan thuế chủ quản;

Bước 4: Thực hiện thủ tục hoàn trả con dấu cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

Bước 5: Đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đã đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động;

Bước 6: Nộp báo cáo về việc chấm dứt hoạt động bằng văn bản gửi Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động;

Bước 7: Nộp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng theo yêu cầu của Sở Tư pháp: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng công chứng thực hiện xong thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Công chứng, Sở Tư pháp thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

  1. Thủ tục
STT Thành phần hồ sơ Thực hiện Kết quả thực hiện
I. Thông qua quyết định chấm dứt hoạt động VPCC VPCC Quyết định chấm dứt hoạt động VPCC
II. Đề nghị quyết toán/ Chấm dứt hiệu lực mã số thuê Cơ quan thuế chủ quản Thông báo chấm dứt hiệu lực MST
1. Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số
2. Quyết định chấm dứt hoạt động VPCC
3. Danh sách lao động đang làm việc
4. Danh sách khoản nợ chưa thanh toán
5. Cam kết không còn nợ, không có các khoản thu của khách hàng chưa thu.
6. Công văn giải trình liên quan về thuế khác: Tùy thuộc theo chính sách của từng cơ quan thuế chủ quản có sự khác nhau
III. Hoàn trả con dấu Công an khắc dấu Quyết định thu hồi con dấu
1.        Công văn xin hoàn trả con dấu
2. Quyết định chấm dứt hoạt động VPCC
3. Thông báo chấm dứt hiệu lực MST
4. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
5. Con dấu
IV. Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động Sở Tư pháp + Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động;

+ Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng.

1. Văn bản báo cáo
2. Quyết định chấm dứt hoạt động VPCC
3. Thông báo chấm dứt hiệu lực MST
4. Quyết định thu hồi con dấu
5. Nội dung đăng đã tải trong ba số liên tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động của báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đã đăng ký hoạt động
6. Cam kết hoàn tất các nghĩa vụ liên quan

 

[1] Khoản 1 Điều 31 Luật Công chứng 2014

[2] Khoản 2 Điều 31 Luật Công chứng 2014

[3] Trường hợp không thể thực hiện xong các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận thì phải thỏa thuận với người yêu cầu công chứng về việc thực hiện các yêu cầu đó.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ!