Công ty cổ phần chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

chào bán cổ phần

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty.

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

– Bước 1: Họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông tiến hành họp và ra quyết định chào bán cổ phần theo hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

 – Bước 2: Gửi thông báo

Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần

Thông báo phải gồm các nội dung sau đây:

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân;

+ Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;

+ Số cổ phần và tỷ lệ cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;

+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua;

+ Giá chào bán cổ phần;

+ Thời hạn đăng ký mua;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Kèm theo thông báo phải có Mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành.

– Bước 3: Nộp phiếu đăng ký mua cổ phần

Cổ đông nếu mua cổ phần thì phải nộp phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành đi kèm mẫu thông báo đúng hạn hoặc chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.

– Bước 4: Thanh toán cổ phần

Người mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán đủ số cổ phần và những thông tin về người mua  được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

– Bước 5: Phát hành cổ phiếu

Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Các thông tin về cổ đông được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

– Bước 6: Làm thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần. Số vốn điều lệ điều chỉnh tăng sẽ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần chào bán được mua

CSPL: Điều 124 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ!