CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO ?

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, được hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông. Vốn điều lệ trong công ty cổ phần được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần và được các cổ đông sở hữu theo tỷ lệ mà họ đăng ký mua hoặc được chuyển nhượng. Vậy, trong trường hợp nào công ty cổ phần thực hiện giảm vốn điều lệ, thủ tục và quy trình thực hiện như thế nào, hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau.

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

Theo quy định tại khoản 5 Điều 112, công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn như đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Đối với trường hợp cổ đông không thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua thì công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán đủ. Vì vậy, trong trường hợp này công ty cổ phần phải thực hiện giảm vốn điều lệ chậm nhất trước 120 ngày và sau 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần

 • Thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Hồ sơ gồm có:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  • Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ;
  • Nghị quyết hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông về giảm vốn điều lệ;
  • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện).
 • Phương thức nộp hồ sơ: nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)
 • Thời gian giải quyết: Trong 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ

Lưu ý: Đối với trường hợp công ty giảm vốn điều lệ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp thì công ty cần phải nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung và tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08-MST).

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn