ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Các yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản và thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Lưu ý: Các quy định của nội quy lao động của doanh nghiệp không trái với pháp luật lao động.

Trường hợp có nhiều chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất đặt ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất.

Năm 2021, nhiều doanh nghiệp phải sửa nội quy lao động
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
  1. Trình tự thực hiện:
  • Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.
  • Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (được cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động.
  1. Thành phần hồ sơ:
  • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
  • Nội quy lao động;
  • Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
  • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Để tìm hiểu thêm về Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp, vui lòng liên hệ.