Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước

hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước

Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước (KBNN)

I. Trình tự thực hiện

a) Trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt tại KBNN:

– KBNN nhận lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.

– Cá nhân mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả của người được hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (đối với trường hợp ủy quyền) đến KBNN để thực hiện thủ tục nhận tiền hoàn trả.

– KBNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; đối chiếu với các thông tin trên chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả của người được hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (đối với trường hợp ủy quyền) để thực hiện hoàn trả.

b) Trường hợp hoàn trả theo phương thức thanh toán không dùng
tiền mặt:

– KBNN nhận lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.

– KBNN kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước; thực hiện hạch toán hoàn trả, hạch toán bù trừ thu ngân sách nhà nước và chuyển tiền hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước vào tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước theo thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả chuyển đến.

II. Cách thức thực hiện

Người được hoàn trả hoặc người được ủy quyền làm thủ tục nhận tiền hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở KBNN hoặc ngân hàng nơi KBNN thực hiện hoàn trả mở tài khoản thanh toán hoặc nhận tiền hoàn trả thông qua tài khoản của người được hoàn trả theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước - Tin Tức Tiny

III. Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

– Trường hợp hoàn trả bằng tiền mặt trực tiếp tại KBNN cho cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng xuất trình tại KBNN khi làm thủ tục; bản chính hoặc bản sao y bản chính giấy ủy quyền nhận tiền hoàn trả của người được hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (đối với trường hợp ủy quyền).
– Trường hợp hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả: KBNN thực hiện hoàn trả vào tài khoản của người được hoàn trả theo lệnh hoàn trả của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả; người được hoàn trả không phải gửi hồ sơ đến KBNN.

2. Số lượng hồ sơ:

Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định tại mục (4.1) phần 4 thủ tục này là 01 bản (bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng Chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh, chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng xuất trình tại KBNN khi làm thủ tục là 01 bản gốc.

IV. Thời hạn giải quyết

a) Đối với khoản hoàn trả bằng tiền mặt tại KBNN: Chậm nhất 30
phút, kể từ khi Kho bạc Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp của cá
nhân được hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước và lệnh hoàn trả
khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân
sách nhà nước.

b) Đối với khoản hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả:
Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ khi KBNN nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước bảo đảm hợp lệ, hợp pháp.

V. Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân được hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước.

VI. Cơ quan giải quyết

KBNN (TW, cấp tỉnh, cấp huyện).

VII Kết quả thực hiện

a) Đối với khoản hoàn trả bằng tiền mặt tại KBNN: Chứng từ hoàn trả thu ngân sách nhà nước của KBNN có chữ ký xác nhận đã nhận đủ tiền của người nhận tiền.

b) Đối với khoản hoàn trả qua tài khoản của người được hoàn trả: KBNN hoặc ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán báo Có cho tổ chức, cá nhân được hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước.

VIII. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

 

IX. Mẫu Công văn hoàn trả các khoản thu Ngân sách Nhà nước qua KBNN

Mẫu C1/07a/NS – Hoàn trả khoản thu NSNN qua KBNN mới nhất.

 

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.