KHÔNG BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 01/11/2020

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỪ TỪ NGÀY 01/11/2020


Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ký ngày 19/10/2020, quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

hóa đơn điện tử

Theo đó, từ ngày 01/11/2020 sẽ bãi bỏ 02 quy định sau:

– Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018/NĐ-CP thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

– Kể từ ngày 01/11/2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (02 nghị định này vẫn có hiệu lực đến 30/6/2022)

Bên cạnh đó, Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP còn quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết 30/6/2022.

Kết luận: Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020 mà chỉ bắt buộc sử dụng từ 01/7/2022. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/6/2022.