QUY ĐỊNH VỀ NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Bài viết dưới đây có nội dung liên quan đến quy định về nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên.

Căn cứ Điều 59 Luật Doanh nghiệp  quy định về nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên như sau:

1. Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền hội đồng thành viên

– Biểu quyết tại cuộc họp;

– Lấy ý kiến bằng văn bản;

– Hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Lưu ý: Trừ trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì những vấn đề sau phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
 • Quyết định phương hướng phát triển công ty;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 • Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua với tỷ lệ như sau:

Đối với hình thức biểu quyết tại cuộc họp nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua với tỷ lệ như sau:

– Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

– Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

Đối với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết, quyết định được thông qua khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Căn cứ Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định được thực hiện theo quy định sau đây:

– Chủ tịch Hội đồng thành viên quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, gửi các báo cáo, tờ trình về nội dung cần quyết định, dự thảo nghị quyết, quyết định và phiếu lấy ý kiến đến các thành viên Hội đồng thành viên;

– Phiếu lấy ý kiến có nội dung đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Doanh nghiệp năm 2020, có chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên và được gửi về công ty trong thời hạn quy định được coi là hợp lệ.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn mà thành viên phải gửi ý kiến về công ty thì Chủ tịch Hội đồng thành viên tổ chức việc kiểm phiếu, lập báo cáo và thông báo kết quả kiểm phiếu, nghị quyết, quyết định được thông qua đến các thành viên

– Báo cáo kết quả kiểm phiếu có giá trị tương đương biên bản họp Hội đồng thành viên và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Mục đích, nội dung lấy ý kiến;
 • Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên đã gửi lại phiếu lấy ý kiến hợp lệ; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên mà công ty không nhận lại được phiếu lấy ý kiến hoặc gửi lại phiếu lấy ý kiến nhưng không hợp lệ;
 • Vấn đề được lấy ý kiến và biểu quyết; tóm tắt ý kiến của thành viên về từng vấn đề lấy ý kiến (nếu có);
 • Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ, không hợp lệ, không nhận được; tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
 • Nghị quyết, quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
 • Họ, tên, chữ ký của người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên. Người kiểm phiếu và Chủ tịch Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm liên đới về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn