MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÁI PHIẾU CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 03/2023

Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05 tháng 03 năm 2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP thể hiện sự ứng biến linh hoạt sau biến động mạnh mẽ của thị trường tài chính tiền tệ cũng như sau đại dịch Covid-19 trong và ngoài nước.

Ba điểm mới vừa được sửa đổi, bổ sung như sau:

Thứ nhất, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong trường hợp gặp khó khăn khi thanh toán gốc và lãi có thể sử dụng các tài sản hợp pháp khác để chi trả cho các nhà đầu tư.

Việc chi trả bằng các tài sản khác phải tuân thủ theo pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan, phải được sự đồng ý của các nhà đầu tư và doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin cũng như đảm bảo tính pháp lý của các tài sản này.

Thứ hai, doanh nghiệp có thể kéo dài kỳ hạn của trái phiếu nhưng tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án đã phát hành.

Việc kéo dài kỳ hạn phải được doanh nghiệp đàm phán và nhận sự đồng ý từ nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư không đồng ý kéo dài kỳ hạn trái phiếu thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình theo phương án đã phát hành.

Thứ ba, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP cho phép tạm ngưng một số quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023 về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp và thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, hiện nay chúng ta mới có 2 doanh nghiệp được cấp phép trong nước để thực hiện định giá xếp hạng tín nhiệm, cho nên việc tạm ngưng quy định xếp hạng tín nhiệm cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay. Về việc ngưng quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành, ông cho rằng các doanh nghiệp khi phát hành ra thị trường vẫn phải tuân thủ các quy định khác có liên quan. 

 

LEGALTECH