Quy định mới về vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội theo Thông tư số 20/2021/TT-NHNN

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VAY VỐN ĐỂ XÂY DỰNG MỚI HOẶC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ Ở XÃ HỘI

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VAY VỐN ĐỂ XÂY DỰNG MỚI HOẶC CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ Ở XÃ HỘI

Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày  20/01/2022, đã quy định một số nội dung đáng chú ý về vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở như sau:

Đối tượng vay:

  1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
  2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
  3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
  4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
  5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng trên phải đáp ứng được các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ và nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở và các hướng dẫn tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Nghị định 49/2021/NĐ-CP. Cụ thể như sau: 

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực;

– Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố này, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 49 của Luật này;

– Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (trừ người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng); trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

Mục đích vay:

Để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình

Hạn mức vay:

Tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn vay:

Tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Lãi suất cho vay:

Do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ, không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech