QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỨA THƯỞNG

Quy định pháp luật về hứa thưởng

Quy định pháp luật về hứa thưởng được quy định như sau: 

Quy định của pháp luật về hứa thưởng

 

Hứa thưởng là gì?

Điều 570 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hứa thưởng:

Điều 570. Hứa thưởng

  1. Người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.
  2. Công việc được hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội”.

Như vậy, hứa thưởng là sự tuyên bố công khai ý chí của một chủ thể nhất định về việc chủ thể này sẽ trả thưởng cho người thực hiện công việc theo yêu cầu mà người tuyên bố trả thưởng đã đặt ra. Trong trường hợp của bạn, bạn sẽ là người trả thưởng còn công việc yêu cầu ở đây là việc tìm lại chú chó bị lạc.

Đặc điểm của hứa thưởng

– Việc hứa thưởng là một hành vi pháp lý đơn phương

Trong hoạt động hứa thưởng chỉ thể hiện ý chí đơn phương của bên đưa ra lời hứa thưởng.

– Là nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng

Giữa các bên chủ thể trong quan hệ này không có hợp đồng. Mà trong việc tuyên bố hứa thưởng, quan hệ nghĩa vụ phát sinh kể từ khi người thực hiện công việc được hứa thưởng hoàn thành công việc theo yêu cầu. Khi đó, bên hứa thưởng có nghĩa vụ thực hiện việc trả thưởng như đã tuyên bố trước đây.

– Các loại hứa thưởng:

+ Hứa thưởng có điều kiện

+ Hứa thưởng không có điều kiện

Các chủ thể trong quan hệ nghĩa vụ phát sinh do hứa thưởng

Chủ thể trong quan hệ này bao gồm 2 bên:

+ Bên có nghĩa vụ: là bên đã đưa ra cam kết hứa thưởng. Bên này có nghĩa vụ phải trả thưởng theo nội dung đã công bố.

+ Bên có quyền: là người đã hoàn thành công việc hứa thưởng đúng với yêu cầu mà bên hứa thưởng đã nêu trong tuyên bố hứa thưởng. Bên này có quyền nhận thưởng mà bên hứa thưởng đã cam kết. Bên có quyền này có thể là do một người thực hiện hoặc do nhiều người thực hiện.

Rút tuyên bố hứa thưởng

Điều 571. Rút lại tuyên bố hứa thưởng

Khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Theo đó, người đã tuyên bố hứa thưởng có thể rút lại tuyên bố hứa thưởng với các điều kiện sau:

– Khi chưa đến thời hạn bắt đầu thực hiện công việc;

– Phải theo cách thức của việc hứa thưởng;

– Trên phương tiện mà việc tuyên bố hứa thưởng đã công bố

Nội dung trả hứa thưởng

Điều 572. Trả thưởng

  1. Trường hợp một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.
  2. Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.
  3. Trường hợp nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.
  4. Trường hợp nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Khi công việc được hoàn thành theo đúng yêu cầu mà bên hứa thưởng đã đưa ra thì bên hứa thưởng có nghĩa vụ trả thưởng cho người đã hoàn thành công việc đó :

– Nếu một công việc được hứa thưởng do một người thực hiện thì khi công việc hoàn thành, người thực hiện công việc đó được nhận thưởng.

– Khi một công việc được hứa thưởng do nhiều người cùng thực hiện nhưng mỗi người thực hiện độc lập với nhau thì người hoàn thành đầu tiên được nhận thưởng.

– Nếu nhiều người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm thì phần thưởng được chia đều cho những người đó.

– Nếu nhiều người cùng cộng tác để thực hiện công việc được hứa thưởng do người hứa thưởng yêu cầu thì mỗi người được nhận một phần của phần thưởng tương ứng với phần đóng góp của mình.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, do có hai người cùng hoàn thành công việc được hứa thưởng vào cùng một thời điểm nên việc trả thưởng sẽ được chia đều cho những người đó. Theo đó, người người cùng phát hiện và đưa chú chó của anh về nhà sẽ được trả mỗi người là 5 triệu đồng.

Đã hứa thưởng mà không trả thưởng thì có bị xử lý gì không?

Hiện nay, pháp luật vẫn chưa có chế tài đối với việc không thực hiện nghĩa vụ trả thưởng như tuyên bố.

Tìm hiểu thêm về nội dung Quy định của pháp luật về hứa thưởng, vui lòng liên hệ.