CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

Có nhiều cách để các doanh nghiệp huy động vốn và đầu tư nhưng cách thức được sử dụng nhiều nhất là chào bán chứng khoán. “Chào bán chứng khoán” không còn là khái niệm xa lạ nhưng các phương thức chào bán và các trường hợp phải đăng ký chào bán và trường hợp không phải đăng ký chào bán chứng khoán vẫn chưa được biết đến.

1. Phương thức chào bán chứng khoán.

Chào bán chứng khoán ra công chúng có ba phương thức chào bán chính bao gồm:

 • Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
 • Chào bán cho 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 • Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

2. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

a) Trường hợp phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chứng.

 • Tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. ( Trừ trường khác quy định tai Khoản 2 Điều 16 Luật chứng khoán 2019)

b) Trường hợp phải không đăng ký cháo bán chứng khoán ra công chứng.

 • Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương;
 • Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;
 • Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;
 • Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quảnlý hoặc người được nhận tài sản trong trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

3. Bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng.

Để bảo lãnh phát hành chứng khoán cần có những điều kiện sau:

 • Tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng là công ty chứng khoán, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán theo quy định của Luật này;
 • Đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hà
 • Tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành chứng khoán ra công chúng thực hiện bảo lãnh theo phương thức nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành chỉ được phép bảo lãnh phát hành tổng giá trị chứng khoán không được lớn hơn vốn chủ sở hữu và không quá 15 lần hiệu số giữa giá trị tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.