Thành lập công ty liên doanh

Thành lập công ty liên doanh

  1. Công ty liên doanh nước ngoài:

Hiện nay, pháp luật hiện hành không có quy định nào nêu ra định nghĩa công ty liên doanh nước ngoài. Trên thực tế, công ty liên doanh được hiểu là tổ chức kinh tế có sự góp vốn giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước để thực hiện đầu tư kinh doanh.

Theo cách hiểu trên, công ty hợp danh nước ngoài có thể thành lập dưới các hình thức:

  • Công ty cổ phần có cổ đông là người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài.
  • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thành viên người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài.
  • Công ty hợp danh có thành viên là người nước ngoài, tổ chức nước ngoài.Thủ tục Thành lập công ty liên doanh nước ngoài - Chi tiết
  1. Quy định về thành lập công ty :

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư 2020, Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện khi thành lập tổ chức kinh tế:

  • Nhà đầu tư trong nước thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.
  • Phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy quy định tại Điều 9 Luật Đầu tư 2020.
  • Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sau khi nhà đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tiến hành thành lập công ty. Tùy vào hình thức công ty các bên lựa chọn mà tiến hành thủ tục tương ứng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin về thành lập công ty liên doanh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ.