Mô hình tổ chức công ty cổ phần phổ biến tại Việt Nam

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần phổ biến tại Việt Nam

Hiện nay, công ty cổ phần được tổ chức theo 2 mô hình quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp:

1. Mô hình 1: Đây là mô hình thức tổ chức tiêu biểu nhất của công ty cổ phần tại Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

2. Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Trên đây là những thông tin về Mô hình tổ chức công ty phần phổ biến tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ.