Thông tư 45/2021/TT-BTC về việc áp dụng cơ chế APA

Thông tư 45/2021/TT-BTC ban hành ngày 18/6/2021

BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ THỎA THUẬN TRƯỚC VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ – APA

 I. Thông tin chung về APA:

 1. Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP về việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
 2. Thông tư 45/2021/TT-BTC ban hành ngày 18/6/2021, có hiệu lực ngày 03/08/2021 và thay thế Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013.

1.	Thông tư 45/2021/TT-BTC về APA

II. Một số nội dung chính có liên quan như sau:

 1. Người nộp thuế là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết được quyền đề nghị áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây gọi là APA)[1]. Người nộp thuế có yêu cầu áp dụng APA nộp đơn đề nghị áp dụng APA đến Tổng cục Thuế[2].
 2. Các giao dịch liên kết được áp dụng là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.[3]
 3. Các bên có quan hệ liên kết: Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp[4]:
  • Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;
  • Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác[5].
 1. Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau[6]:
  • Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.
  • Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế.
  • Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế.
  • Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

Ghi chú:

[1] Khoản 1 Điều 41 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

[2] Khỏan 3 Điều 41 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

[3] Khoản 2 Điều 1 Nghị định 132/2020/NĐ-CP

[4] Khoản 1 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP

[5] Cụ thể cách xác đinh chi tiết các bên có quan hệ liên kết: xem thêm tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

[6] Khoản 2 Điều 3 Thông tư 45/2021/TT-BTC

 

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.