TRÁI PHIẾU LÀ GÌ?

Trái phiếu doanh nghiệp” là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.

Theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP, kỳ hạn của trái phiếu sẽ do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt chào bán căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp. Mệnh giá của trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước là 100.000.000 đồng hoặc là bội số của 100.000.000 đồng. Trước đây,  theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP khi chưa được sửa đổi, bổ sung thì mệnh giá của trái phiếu chỉ 100.000 đồng hoặc là bội số của 100.000 đồng. Có thể thấy, so với quy định trước đây thì mệnh giá của trái phiếu doanh nghiệp đã tăng gấp 1000 lần.

Trái phiếu có thể được phát hành dưới hình thức là chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử và doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

Căn cứ Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/03/2023, doanh nghiệp có thể kéo dài kỳ hạn của trái phiếu nhưng thời gian đối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố thay vì không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành như quy định trước đây.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn