CÔNG CHỨNG DI CHÚC LÀ GÌ

CÔNG CHỨNG DI CHÚC LÀ GÌ

 

1. Công chứng di chúc là gì?

Theo khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 quy định công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Như vậy, từ cơ sở pháp lý trên có thể thấy rằng, công chứng di chúc là việc tổ chức công chứng xác nhận tính hợp pháp của di chúc do có di sản để lại. Công chứng viên xác nhận hình thức của di chúc là đúng và người lập di chúc có đủ năng lực hành vi dân sự vào thời điểm lập bản di chúc. Đồng thời di chúc đã lập không có nội dung vi phạm pháp luật, đạo đức xã hội.

Đồng thời theo pháp luật quy định di chúc không bắt buộc phải công chứng. Nếu đáp ứng đủ các điều kiện về chủ thể, nội dung… đều được coi là hợp pháp. Và di chúc chỉ bắt buộc thực hiện nếu di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản.

Di chúc có cần công chứng không? Thủ tục công chứng di chúc gồm những giấy tờ gì?

2. Trình tự thực hiện:

  • Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng;
  • Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng;
  • Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó;
  • Trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật công chứng nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng;
  • Di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.
  • Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Để biết thêm thông tin về Công chứng di chúc, vui lòng liên hệ.