NHỮNG LOẠI HỢP ĐỒNG BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG

Hợp đồng, giao dịch được công chứng có thể xem là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phòng ngừa các tranh chấp, tạo ra sự ổn định trong quan hệ dân sự, tài sản. Mặt khác, đây còn là một chứng cứ xác thực, kịp thời mà không ai có thể chối cáo, trừ trường hợp bị tòa tuyên bố vô hiệu. Những loại hợp đồng bắt buộc công chứng được quy định cụ thể như sau:

1. Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất:

Theo Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, các hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất cần phải công chứng, chứng thực bao gồm:

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

2. Hợp đồng liên quan đến nhà ở:

Theo Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014, các hợp đồng liên quan đến nhà ở cần phải công chứng, chứng thực bao gồm:

– Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

– Hợp đồng tặng cho nhà ở thương mại.

– Hợp đồng đổi, góp vốn nhà ở thương mại.

– Hợp đồng thế chấp nhà ở nhà ở thương mại.

– Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

3. Hợp đồng, giao dịch khác:

– Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân.

+ Đối với Giấy bán, cho, tặng xe chuyên dùng thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người bán, cho, tặng xe thực hiện chứng thực chữ ký của người bán, cho, tặng xe.

+ Đối với Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân thì người dân có quyền lựa chọn công chứng Giấy bán, cho, tặng xe tại các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, hoặc chứng thực chữ ký trên Giấy bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực; nếu người dân lựa chọn chứng thực chữ ký trên Giấy bán, cho, tặng xe cá nhân thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện như chứng thực chữ ký trên Giấy bán, cho, tặng xe chuyên dùng nêu trên.

CSPL: Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về Đăng ký xe.

– Di chúc:

            + Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ.

            CSPL: Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015

            + Bản dịch tiếng Việt của di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài.

            CSPL: Điều 647 Bộ luật Dân sự năm 2015.

– Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

CSPL: Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014, Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

– Hợp đồng tặng cho tài sản.

CSPL: Điều 455 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu (Theo Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014).

Để biết thêm thông tin về Những loại hợp đồng bắt buộc công chứng, vui lòng liên hệ.