CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ ĐƯỢC NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI HAY KHÔNG ?

Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là một trong các hình thức của hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trong đó, tổ chức kinh tế được lựa chọn thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng cách tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài hoặc ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Vậy, đối tượng nào được quyền nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài, công ty cổ phần có được quyền nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài hay không? Để hiểu thêm về vấn đề này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

1. Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì ?

         Để hiểu được ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là gì cần hiểu thế nào là đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, “Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là hoạt động đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.”

          Theo quy định trên, hình thức đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc trực tiếp mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá hoặc đầu tư thông qua việc mua, bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài, ủy thác đầu tư cho các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.

          Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 135/2015/NĐ-CP, “Ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức kinh tế (tổ chức ủy thác) giao vốn bằng ngoại tệ cho tổ chức được phép nhận ủy thác đầu tư ở trong nước (tổ chức nhận ủy thác) thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư”.

            Hai bên sẽ ký kết một hợp đồng ủy thác đầu tư bằng văn bản, trong đó các bên thỏa thuận về hạn mức nhận ủy thác, mức thù lao nhận ủy thác và các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

2. Đối tượng được phép nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

     Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định các đối tượng được phép nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài gồm:

  • Công ty quản lý quỹ
  • Ngân hàng thương mại

     Trong đó, công ty quản lý quỹ là tổ chức được thành lập theo Luật Chứng khoán. Căn cứ Điều 71 Luật Chứng khoán 2019, công ty quản lý quỹ được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Công ty quản lý quỹ sẽ thực hiện các nghiệp vụ về quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán được cấp trong Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

3. Điều kiện để được được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

       Bên cạnh việc trở thành đối tượng được nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài, các tổ chức như ngân hàng thương mại, công ty quản lý quỹ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

       Đối với công ty quản lý quỹ, điều kiện để được xem xét và cấp giấy chứng nhận là:

  • Phải có lãi 05 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính;
  • Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính chấp thuận và công bố;
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế với ngân sách nhà nước;
  • Có quy định nội bộ về quản lý hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó có nội dung về nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động nhận ủy thác để đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
  • Có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài ;
  • Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức nhận ủy thác.

      Từ những quy định trên có thể thấy, để công ty cổ phần được nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thì phải hoạt động dưới hình thức là công ty quản lý quỹ hoặc ngân hàng thương mại và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc công ty cổ phần có được nhận ủy thác đầu tư ra nước ngoài. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn