Đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án đầu tư

báo cáo thực hiện dự án đầu tư

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tài khoản để báo cáo và cập nhật thông tin dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, căn cứ theo Điều 73 – Luật Đầu tư năm 2020, Điều 83 Nghị định 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đăng ký tài khoản truy cập theo Biểu mẫu đính kèm để báo cáo và cập nhật thông tin dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (http://fdi.gov.vn). Sau khi nộp Phiếu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp/dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (áp dụng cho doanh nghiệp/dự án chưa được cấp tài khoản), thông tin về tài khoản truy cập và mật khẩu sẽ được gửi đến thư điện tử của quý Công ty.

Quý Công ty có thể tham khảo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung về Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tại địa chỉ http://fdi.gov.vn\Hướng dẫn sử dụng\Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN\Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án.

Cách đăng ký tài khoản và thủ tục đăng ký báo cáo hoạt động đầu tư

Các Biểu mẫu báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam gồm:

I. Mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư
1 Báo cáo quý về tình hình thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư và khoản 1, khoản 2, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.III.1
2 Báo cáo năm về tình hình thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a, khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư và khoản 1, khoản 3, Điều 102 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A. III.2

Ngoài ra, để dự phòng cho trường hợp Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài gặp sự cố, bản mềm và bản scan của Báo cáo đề nghị quý Công ty gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ email: lvthinh.skhdt@tphcm.gov.vn/anhthinh85@gmail.com

Tiêu đề của thư theo mẫu như sau: Báo cáo tháng/quý/năm ……. của Công ty  ……. (ghi tên Công ty) (ví dụ: Báo cáo tháng 01/quý 1 năm 2015 của Công ty TNHH ABC).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ.