ĐIỀU KIỆN ĐỂ NIÊM YẾT TRÊN SÀN UPCOM NĂM 2023

UPCOM (Unlisted Public Company Market) là sàn giao dịch chứng khoán dành cho những công ty đại chúng chưa niêm yết, hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Khi cổ phiếu của các công ty chưa đăng ký hoặc không đủ điều kiện niêm yết trên sàn HSX hay HNX thì UPCOM sẽ là lựa chọn cho các công ty như thế.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Chứng khoán 2019;

2. Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

1. Đối tượng đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

Theo quy định tại khoản 1 Điều 133 Nghị định 155/2020/NĐ0CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, đối tượng đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM gồm:

 • Công ty đại chúng không niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
 • Công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc hoặc hủy bỏ niêm yết tự nguyện
 • Doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc đối tượng phải đăng ký giao dịch theo quy định pháp luật về chuyển doanh nghiệp nhà nước

Để trở thành công ty đại chúng, công ty cổ phần phải đảm bảo thỏa mãn một trong hai điều kiện theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 như sau:

 • Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ; hoặc
 • Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Như vậy, để trở thành đủ điều kiện giao dịch trên sàn UPCOM thì phải thỏa mãn là công ty đại chúng và thuộc một trong các đối tượng được đăng ký giao dịch như đã nêu.

2. Thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM

a) Thời gian đăng ký

 • Đối với công ty đại chúng chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, thời gian thực hiện đăng ký trong 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 • Đối với công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán cùng Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu trong 07 ngày làm việc kể từ ngày hủy bỏ niêm yết có hiệu lực.
 • Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp

b) Hồ sơ đăng ký

Đối với công ty đại chúng có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ:

 • Giấy đề nghị đăng ký giao dịch cổ phiếu
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản công bố thông tin về công ty đại
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty cổ phần được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.
 • Danh sách cổ đông.
 • Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn tất đăng ký công ty đại chúng
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của VSDC và văn bản thông báo VSDC về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch.

Đối với công ty đại chúng đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

 • Giấy đề nghị đăng ký giao dịch cổ phiếu
 • Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn tất đăng ký công ty đại chúng
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của VSDC và văn bản thông báo VSDC về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký giao dịch.
 • Bản cáo bạch kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán và báo cáo kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng
 • Điều lệ công ty;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa:

 • Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa đã hoàn tất việc chuyển sang công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký giao dịchbao gồm các tài liệu theo mục 1
 • Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ, cần có thêm giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn tất đăng ký công ty đại chúng
 • Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa gắn với đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch,hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom thực hiện theo quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp

c) Thời gian giải quyết

 • Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường
 • Trong10 ngày kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, tổ chức phát hành có trách nhiệm đưa cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn