Điều kiện phát hành, mua bán trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu

Hiện nay, điều kiện để phát hành và mua bán trái phiếu của doanh nghiệp được ghi nhận tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

  1. Điều kiện phát hành trái phiếu:
  2. Các đối tượng được phát hành trái phiếu

– Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là các chủ thể được phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nguyên tắc phát hành trái phiếu doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

  1. ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRÁI PHIẾU.
  2. Điều kiện mua, bán trái phiếu trong nước.
  3. a) Điều kiện mua trái phiếu trong nước.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì đối tượng mua trái phiếu được quy định như sau:

– Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp[1] theo quy định của pháp luật chứng khoán.

– Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

  1. b) Điều kiện chào bán trái phiếu trong nước.

Các điều kiện này được ghi nhận tại Điều 9 Nghị định 153/2020 NĐ-CP.

Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền:

– Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

– Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp khác;

– Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính;

– Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận;

– Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán.

Đối với trái phiếu chuyển đổi kèm chứng quyền:

– Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.

– Đối tượng tham gia chào bán phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiên lược…

– Đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định pháp luật.

– Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  1. Điều kiện chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế:

Các điều kiện này được quy định tại Điều 25 Nghị định 153/2020 NĐ-CP.

Đối với trái phiếu không chuyển đổi:

– Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

– Phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.

– Đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn;

– Tuân thủ quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và pháp luật về quản lý ngoại hối.

Đối với trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

– Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần

– Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện quyền kèm theo chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech

 

[1] “Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán”. Điều 11 Luật chứng khoán 2019.