DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG NGOẠI TỆ TRONG GIAO DỊCH TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM ?

Theo Pháp lệnh ngoại hối 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013 thì mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, ngoài những trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thì tất cả các giao dịch được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam phải sử dụng đơn vị tiền tệ là Đồng Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh ngoại hối 2005 sửa đổi bổ sung năm 2013;

2. Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Trong các trường hợp được sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam có quy định:

“8. Người cư trú là doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định sau:

a) Được báo giá, định giá, ghi giá dịch vụ bảo hiểm trong hợp đồng bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ bên mua bảo hiểm đối với hàng hóa, dịch vụ phải mua tái bảo hiểm ở nước ngoài;

b) Trường hợp phát sinh tổn thất đối với phần tái bảo hiểm ra nước ngoài, người cư trú là tổ chức mua bảo hiểm được nhận số tiền bồi thường bằng ngoại tệ chuyển khoản từ công ty tái bảo hiểm nước ngoài thông qua doanh nghiệp bảo hiểm để thanh toán các chi phí khắc phục tổn thất ở nước ngoài.”

Doanh nghiệp bảo hiểm được xem là người cư trú khi được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Đối với doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam, họ chỉ được giao dịch bằng ngoại tệ trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, khi tái bảo hiểm của khách hàng cho công ty tái bảo hiểm ở nước ngoài. Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam được quyền ký hợp đồng bảo hiểm bằng ngoại tệ với khách hàng và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản.

Thứ hai, trường hợp phát sinh tổn thất đối với phần tái bảo hiểm thuộc trách nhiệm của công ty tái bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sẽ bồi thường bằng khoản tiền ngoại tệ nhận được thông qua chuyển khoản từ công ty tái bảo hiểm nước ngoài để bồi thường cho khách hàng.

Như vậy, chỉ khi rơi vào các trường hợp được nêu trên, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam mới được phép sử dụng ngoại tệ trong giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn