VỐN PHÁP ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LÀ BAO NHIÊU NĂM 2023

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện xây dựng, chuyển nhượng cho thuê bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới; dịch vụ sàn giao; dịch vụ tư vấn hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi. Vậy, khi doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có cần phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định không?

Căn cứ pháp lý

1. Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

2. Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

1. Vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP, “tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh lĩnh vực bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng” trừ trường hợp tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ lẻ, không thường xuyên.

Tuy nhiên, khi Nghị định 02/2022/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực đã bãi bỏ quy định về vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây:

a) Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)”

Như vậy, từ ngày 01/03/2022, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bất động sản không phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng như trước đây mà thay vào đó phải tuân thủ một số điều kiện được quy định theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

2. Điều kiện kinh doanh bất động sản

Theo Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có ngành nghề kinh doanh bất động sản;
  • Phải công khai thông tin về doanh nghiệp, thông tin về bất động sản và các thông tin liên quan đến số lượng, loại bất động sản được phép kinh doanh, đã giao dịch,… trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án hoặc tại sản giao dịch bất động sản; đồng thời phải thực hiện cập nhật kịp thời đối với những thay đổi các thông tin trên;
  • Đối với các bất động sản như nhà, công trình xây dựng, bất động sản hình thành trong tương lai phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Lưu ý: Đối với nhà đầu tư là chủ đầu tư dự án bất động sản, ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên phải đảm bảo có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư nếu quy mô dự án dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư nếu quy mô dự án từ 20 ha trở lên.

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn