DOANH NGHIỆP CÓ BẮT BUỘC PHẢI CÓ KẾ TOÁN TRƯỞNG HAY KHÔNG?

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng hay không?

Kế toán trong doanh nghiệp đóng vai trò không nhỏ trong hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, vậy trách nhiệm của một kế toán trưởng càng vô cùng quan trọng. Nhưng có phải vì quan trọng mà mọi doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn đều buộc phải có kế toán trưởng?bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng (hay còn gọi là Chief Accountant) là một quản lý cấp cao, người đứng đầu trong bộ phận kế toán của một đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… thực hiện công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

a. Trách nhiệm của kế toán trưởng

Theo khoản 2, 3 Điều 55 Luật kế toán 2015 thì kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

 • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán
 • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này
 • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

b. Quyền hạn của kế toán trưởng

Theo Khoản 2, 3 Điều 55 Luật kế toán 2015 thì kế toán trưởng có các quyền hạn sau:

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:
 • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
 • Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài
 • Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của
 • Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

3. Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

 • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 49 Luật kế toán 2015 thì: Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán;
 • Đồng thời tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP có quy định: Doanh nghiệp, hợp tác xã phải bố trí kế toán trưởng. Nếu chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này doanh nghiệp phải tự bố trí kế toán trưởng;
 • Tuy nhiên tại Khoản 2 Điều này cũng chỉ rõ các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
 • Nghị định 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh, doanh nghiệp nhỏ được xác định như sau:
 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; lĩnh vực công nghiệp và xây dựng sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.
 2. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 3 tỷ đồng.

Như vây, có thể nói các doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng (trừ những doanh nghiệp siêu nhỏ). Các quy định này nhằm hỗ trợ giảm chi phí cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và đảm bảo cho hoạt động kế toán ở các công ty.

Liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn