ESG LÀ GÌ? TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG MÔ HÌNH KINH DOANH ÁP DỤNG ESG

RegTech-240229-Anh-minh-hoa-ESG

1. ESG là gì?

Sự phát triển bền vững của nền kinh tế và xã hội toàn cầu là nền tảng cốt lõi cho việc thực hành nguyên tắc môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Từ góc độ doanh nghiệp, ESG là bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình vận hành công ty. ESG đóng vai trò như kim chỉ nam giúp các bên liên quan hiểu rõ cách thức doanh nghiệp quản lý các rủi ro cũng như cơ hội ở ba khía cạnh này.

Một ví dụ về các nội dung cốt lõi của từng khía cạnh của ESG được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 1 Nội dung cốt lõi của từng khía cạnh của ESG theo PwC

Cụ thể, căn cứ theo điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT giải thích thì Mô hình kinh doanh áp dụng ESG là mô hình kinh doanh hướng tới sự phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa các yếu tố bền vững về các mặt kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quản trị.

Để biết thêm thông tin về các tiêu chí trong bộ công cụ đánh giá mô hình kinh doanh ứng dụng ESG quy định tại Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT, mời quý bạn đọc xem thêm bài viết BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH KINH DOANH ÁP DỤNG ESG CẦN ĐÁP ỨNG ĐỦ TIÊU CHÍ NHƯ THẾ NÀO?

2. Sự cần thiết áp dụng ESG của các doanh nghiệp

Để khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh doanh ứng dụng ESG. Đồng thời, căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và định hướng ưu tiên hỗ trợ trong năm, tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững theo nguyên tắc sau:

– Doanh nghiệp kinh doanh bền vững đăng ký nhu cầu trước được hỗ trợ trước;

– Doanh nghiệp kinh doanh bền vững do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp kinh doanh bền vững sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp kinh doanh bền vững là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.

Việc triển khai các hoạt động hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư 13/2023/TT-BKHĐT và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 167.

Việc triển khai các hoạt động hỗ trợ từ nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ thực hiện theo thỏa thuận với nhà tài trợ, bên tham gia đóng góp kinh phí (trường hợp có thỏa thuận), hoặc theo quy định của tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững (trường hợp không có thoả thuận). Cơ chế thực hiện (quy trình, thủ tục, nội dung và chi phí thực hiện, trách nhiệm của các bên liên quan) và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Điện thoại: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn