QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC KHI GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp cũng như các tư cách pháp nhân, quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Giải thể doanh nghiệp có thể là tự nguyện do doanh nghiệp quyết định hoặc giải thể bắt buộc do Toà án quyết định hay bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1.Trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo khoản 1 và 2 Điều 207, Luật doanh nghiệp 2020:

a) Các trường hợp được giải thể.

 • Kết thúc thời hạn hoạt động được quy định trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sỡ hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng lên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Điều kiện được giải thể.

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài.

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp.

a) Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp tự nguyện giải thể:

Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp.

Bước 2: Công bố giải thể doanh nghiệp

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh lý các khoản nợ.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Các khoản nợ được thanh toán theo thứ tực ưu tiên: Đầu tiên là các khoản nợ với người lao động; Rồi đến nợ thuế; Cuối cùng là các khoản nợ khác.

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thanh toán các khoản nợ;

b) Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định toà án.

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

Bước 2: Doanh nghiệp phả triệu tập họp để quyết định giải thể trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Toà án.

Bước 3: Thanh lý tài sản và các khoản nợ.

Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doamh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

3. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các hồ sơ, giấy tờ sau đây:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp.
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có).

4. Nơi nộp và thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

 • Nơi nộp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

5. Các lưu ý khi có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp, doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp bị nghiêm cấm các hành động như:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản;
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;
 • Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Ký kết hợp đồng mới.
 • Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;
 • Chấm dứt thực hiện các hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Huy động vốn dưới mọi hình thức.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.